I. Szerződés hatálya

I.1. Jelen ÁSZF a megrendelésen megnevezett társaság, mint szállító – továbbiakban: Szállító – által kiadott ajánlatokkal, rendelés-visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb – az értékesítéssel kapcsolatos – dokumentumokkal összhangban értelmezendők, és a felek egyéb megállapodása hiányában jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

I.2. Jelen ÁSZF kiterjed minden a Szállító által forgalmazott árucikkre és termékre – a továbbiakban együttesen: Áruk – forgalmazására.

 

II. Megrendelés

II.1. Vevő a Szállító által forgalmazott Árukat raktári értékesítés esetén készpénzes, illetve hitelkártyával történő fizetés esetén azonnal elviheti. Szállító egyes termékeket csak minta alapján, megrendelés útján értékesít. Ilyen esetekben a megvásárolni kívánt árura a megrendeléskor rendelési nyomtatvány kerül kitöltésre. A megrendelt áru kizárólag a teljes vételár, valamint a jelen ÁSZF-ben szabályozott költség és egyéb díj megfizetésével egyidejűleg vihető el. A megrendelés annak leadása után egyoldalúan nem módosítható.

II.2. A megrendelés érvényes létrejöttéhez szükséges, hogy Vevő a megrendeléskor, az Áru típusától függően, foglalót (Ptk. 6:185. §) fizessen meg a Szállító részére. A foglaló a vételi szándék megerősítésére szolgál. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

II.3. A Vevő kérésére az általa megadott adatok alapján készített vagy részére átalakított, méretre vágott Áru esetén a Vevő kizárólagosan felel az általa megadott méretek, mértékek és értékek helyességéért és az általa adott útmutatásokért.

 

III. Szállítási határidő, szállítás

III.1. A Szállító által vállalt szállítási határidőt a megrendelés tartalmazza.

III.2. Amennyiben Szállító a megrendelésben vállalt szállítási határidőhöz képest 60 (hatvan) napot meghaladó késedelembe esik, ezt követően Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni.

III.3. A szállítás a felek eltérő megállapodása hiányában a szerződéskötés helyére történik, azaz Szállító székhelyére, illetve telephelyére, fióktelepére vagy raktárába, mely az átadás-átvétel helye is. Ebben az esetben az átvétel helye a szerződéskötés helye (Szállító székhelye vagy telephelye, fióktelepe vagy raktára). A szállításról a felek eltérő megállapodása hiányában Vevő köteles – saját költségére és felelősségére – gondoskodni.

III.4. Amennyiben Felek a Vevő által megadott címre történő szállításban állapodtak meg, úgy Vevő alap és prémium házhozszállítás szolgáltatások között választhat. Alap házhozszállítás szolgáltatás esetén a Szállító az előre egyeztetett napszakban kiszállítja a megrendelt Árut a Vevő által megadott címre. Az Áru lakásba történő eljuttatása a Vevő feladata. Prémium házhozszállítás szolgáltatás esetén a megrendelt Árut előre egyeztetett időpontban a Szállító a Vevő lakásába szállítja, és a Vevő által kiválasztott módon elhelyezi. Amennyiben az Áru Vevő részére történő leszállítása nem lehetséges, például mert a Vevő az Árut annak ellenére, hogy annak nincs hibája, nem veszi át vagy nem megfelelő szállítási címet ad meg a szállító cégnek, és a szállító cég az Árut visszaszállítja Szállító részére, Szállító értesíti Vevőt az Áru részére történő visszaszállításáról, és annak következményeiről. A kárveszély az Áru leszállításának megkísérlésekor száll át a Vevőre. Vevő az értesítés kézhezvételétől számított 3 (három) napon belül köteles gondoskodni az Áru saját költségen történő elszállításáról. Amennyiben Vevő az árut a Szállítóhoz való visszaszállításától számított 3 (három) napon belül nem szállítja el, a negyedik naptól Szállító tárolási díjat számít fel. A tárolási díj mértéke naponta a megrendelt Áru(k) értékének 1%-a. 30 (harminc) nap elteltét követően Szállító jogosult a szerződéstől elállni. Ilyen esetben Vevő köteles a tárolási díjat, valamint a szállítás költségeket megfizetni. A tárolási díj és a szállítási költségek összegét Szállító a Vevő által megfizetett foglalóba beszámíthatja.

 

IV. Az átadás-átvétel időpontja

IV.1. Szállító telefonon, telefaxon, levélben, e-mailben vagy futár útján köteles értesíteni Vevőt az általa megrendelt Áru megérkezéséről. Vevő az értesítés kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles az általa megrendelt Áru(k) ellenértékét – figyelemmel a megrendeléskor megfizetett foglaló összegére is – teljes egészében megfizetni és az Áru(k)at elszállítani, kivéve azt az esetet, ha a Szállító által a Vevő lakcímére történő szállításban állapodtak meg. Ebben az esetben a Vevő köteles az Áru ellenértékét a megállapított szállítási határidő előtt 10 (tíz) munkanappal megfizetni. A kárveszély az Áru átvételekor, a Vevőnek történő átadásakor száll át Vevőre.

IV.2. Amennyiben Vevő az általa megrendelt Árut a kiértesítés kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül nem veszi át, a Szállító a késedelem első napjától jogosult tárolási díjat felszámítani. A tárolási díj mértéke naponta a megrendelt Áru(k) értékének 1%-a.

IV.3. Amennyiben Vevő az általa megrendelt Áru(k)ért a kiértesítés kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül nem jelentkezik és az Árut nem veszi át, az esetben Szállító jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni. Ilyen esetben Vevő köteles a tárolási díjat, valamint a szállítási költségeket megfizetni. A tárolási díj és a szállítási költségek összegét Szállító a Vevő által megfizetett foglalóba beszámíthatja.

 

V. Fizetési feltételek

V.1. Késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult.

V.2. A Vevő által megrendelt Áru(k) – a megfizetett foglaló mértékétől függetlenül – azok ellenértékének és az esetlegesen felmerülő egyéb költségek teljes kiegyenlítéséig Szállító tulajdonában maradnak.

 

VI. Szavatosság, jótállás

VI.1. Szállító az Áru(k)at az átadás-átvételekor mennyiségileg, darab és súly szerint adja át Vevő részére. Vevő késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy az Áruk minősége és mennyisége megfelelő-e.

VI.2. Szállító a mindenkor érvényes és hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő jótállási és szavatossági felelősséget vállalja, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvre és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletre.

VI.3. Az Áru visszavételére, cseréjére – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – nincs lehetőség. Reklamációt a Szállítónak csak minőségi hiba esetén áll módjában elfogadni. A minőségi kifogások intézésére a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet előírásai az irányadók.

VI.4. A Szállítóval szemben fennálló tartozásokba kizárólag a Vevő részére jogerősen megítélt vagy Szállító által elismert tartozások számíthatók be. VI.5. A Vevő által megrendelt Áru esetén a mintaként kiállított vagy a katalógusban meghirdetett termékek méreteiben, színeiben a bútorkereskedelemben, szaniterüzletágban a kereskedelmi szokás alapján elfogadható mértékű, csekély eltérés megengedett, ezért a Szállító felelőséggel nem tartozik. Szállító kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a katalógusában szereplő, vagy kiállított termékeket fejlessze, azokon változtatásokat eszközöljön.

 

VII. Adatkezelés

VII.1. Szállító a Vevő önkéntesen szolgáltatott adatait nyilvántartja. Szállító az adatokat direkt marketing tevékenysége érdekében, adatfeldolgozás céljából továbbíthatja alvállalkozója részére, aki az adatokat nem jogosult további harmadik személy részére továbbítani, nyilvánosságra hozni, és azokat kizárólag a Szállító érdekében végzett adatfeldolgozás céljából kezelheti. Szállító Vevő adatainak kezelése során az 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el, és gondoskodik az adatok jogszabályoknak megfelelő védelméről.

 

VIII. Egyéb

VIII.1. Jelen szerződéses jogviszonyból eredő bármely jogvita esetére felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Szállító mindenkori székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

 

Elállási Jog

1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében: távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak (pl. interneten keresztül történő vásárlás). üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,
a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozásüzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése.

2. Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélkül elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén indokolás nélküli felmondási jog illeti meg, melyet:
(i) termék adásvételére irányuló szerződés esetén:
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az elsőszolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
(ii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhat.

3. A fentiek nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

4. A fogyasztó elállási jogát: az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

5. Az elállási jogot érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát az elállási jog gyakorlására vonatkozó határidő lejárta előtt elküldi.

6. A Szállító kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén: amennyiben a fogyasztó megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollévők között kötött szerződéstől a Szállító haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szállító a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szállító mindaddig visszatarthatja a fenti bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Szállítót nem illeti meg a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. Kizárólag eredeti, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása lehetséges, az ellenszolgáltatásként megfizetett összeget kizárólag számla vagy blokk ellenében áll módunkban visszatéríteni.

7. A fogyasztó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén: amennyiben a fogyasztó megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

8. Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a Szállító saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

9. A Kormányrendelet 29. § kivételeket határoz meg a fent bemutatott elállási illetve felmondási jogok alól, példaként említve az alábbiakat:
A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerint elállási illetve felmondási jogát
•     a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
•     olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
A Kormányrendelet az alábbi linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

10. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi.

11. Elérhetőségeink:
Cégnév: Aqua Design Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2141 Csömör, Szabadság út 58.
Telefonszám: 06-70 425 534
Adószám: 23533790-2-13
Honlap: www.aquafurdo.hu
E-mail elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

12. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

13. Tájékoztatjuk, hogy a vállalkozások és a fogyasztók között felmerült vitás ügyek esetén a fogyasztónak jogában áll a Békéltető Testület eljárást kezdeményezni. Az Aqua Design Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és címe:
Pest Megyei Békéltető Testület:
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

 

1. számú melléklet

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Az Aqua Design Korlátolt Felelősségű Társaság. hibás teljesítése esetén Ön a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint (6:159.§ – 6:167.§). Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igényét már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az AerisFinancia Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított kettő éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: (i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy (iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Egyes termékekre vonatkozóan hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabály alapján az AerisFinancia Korlátolt Felelősségű Társaság jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállásra köteles a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott.